07/07/2020:

Nieuw !!!

Hmmm … lekkere honing van de bijtjes van ons domein! De Imkersbond van Hasselt slingerde honing.
Nu kan je op de info (bureel aan de speelplek) binnen lopen om een potje honing te kopen. Ook hebben de imkers honing geslingerd van de honing van de bijenpaal in Hasselt. Deze honing kan je kopen in kleinere potjes €6 voor een potje van 500 gram en €3 voor een potje van 250 gram.
De info is open tijdens de week en dit binnen de kantooruren. Enkel cash te betalen.


Wat te doen: …….raadpleeg onze activiteiten of de kalender.

________________________________________________________________.

Algemene privacyverklaring

Imkersbond van Hasselt en Omstreken (I.B.H.&O.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. I.B.H.&O houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Imkersbond van Hasselt en Omstreken (I.B.H.&O.) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Imkersbond van Hasselt en Omstreken

Schellestraat 14

3511  Hasselt

https://www.imkersbondhasselt.be/contacteer-ons/

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door I.B.H.&O. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van I.B.H.&O.
  • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen.
  • Om subsidiëring van de overheid te kunnen bekomen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslaan:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
  • Het aantal bijenvolken dat u heeft.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

 Enkel de bestuursleden van I.B.H.&O. hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo werken wij samen met:

  • De Overkoepelende Limburgse Imkersbond (L.I.B.)
  • De Overkoepelende Koninklijke Vlaamse Imkersbond (Konvib)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld indien de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons zou opvragen). In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens door te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

I.B.H.&O. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk (en maximaal 5 jaar na het laatste gebruik) voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan de contactgegevens die daarvoor gebruikt kunnen worden, bovenaan dit privacy statement terugvinden.

U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

I.B.H.&O. kan zijn privacy statement wijzigen. Van dergelijke wijziging zullen we een aankondiging op onze website plaatsen.


Voorwoord:

De imkersvereniging van het gebied Hasselt kreeg in 1912 de naam “Bieentelers van Hasselt en
Omstreken” en is waarschijnlijk ontstaan uit de Gilden rond Hasselt.

In 1968 was het aantal leden gezakt tot 18. De interesse voor de bijenteelt steeg echter opnieuw.
Het modernere materiaal maakte het imkeren aangenamer en de bijen werden zachter door
selectie op zachtaardigheid. Het aantal leden steeg tot 26 in 1980.

Een aantal tentoonstellingen werden georganiseerd in Kiewit.

In de jaren ’80 zijn we begonnen met de uitbating van de bijenhal op de kinderboerderij van Kiewit en dat doen we tot op heden nog steeds.

Deze is iedere zon- en feestdag van 1 mei tot eind september te bezoeken van 14,00u tot 17,00u

In de jaren ’80 werden we ook lid van de Culturele Raad van Hasselt en konden we tijdens de
Hobbybeurzen in het Cultureel Centrum onze Vereniging voorstellen aan het publiek.

Een nieuwe generatie imkers bood zich aan in de jaren 2012 -’13 .

Na het inrichten van enkele lessenreeksen en het geven van voordrachten zijn wij gegroeid tot een ledenbestand van 73 in 2019.

Regelmatig geven wij voordrachten, maken wij een uitstap of is er het gezellig feest van onze patroonheilige.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur